OPTRIS

OPTRIS (Optimalisatie bouwProces TRIllingsgevoelige Structuren)

Algemeen heeft dit project tot doel om het bouwproces van een trillingsgevoelige constructie te optimaliseren, van bij het ontwerp tot de gebruiksfase. Deze optimalisatie voorziet de mogelijkheid tot de controle van het trillingsgedrag en zo nodig maatregelen tot bijsturing in ontwerp-, constructie- en gebruiksfase, waardoor niet alleen op structureel vlak maar ook op economisch vlak naar een optimale oplossing kan gestreefd worden. Meer specifiek wil dit project bijdragen tot een betere beheersing van de dynamische analyse van vloeren en voetgangersbruggen onder mens-geïnduceerde belastingen in alle fasen van het bouwproces.

Momenteel zijn berekeningsmethodes voor de beoordeling van het trillingsgedrag van vloeren en voetgangersbruggen beschikbaar in Vlaanderen, mede door de resultaten van het TeTra-project TRICON (2009-2012). In het kader van het volledige bouwproces blijven ontwerpers geconfronteerd met ontwerponzekerheden (zoals de stijfheden van oplegtoestellen van bruggen, de dempingsfactoren, …) alsook een gebrek aan kennis over trillingsisolerende maatregelen en de te verwachten efficiëntie. Eveneens ontbreekt een gedifferentieerde aanpak naargelang de fase van het bouwproces. Tenslotte is er nood aan richtlijnen omtrent controlemetingen.

Het voorliggende projectvoorstel wil tegemoet komen aan de vastgestelde lacunes en de vooropgestelde optimalisatie van het bouwproces bekomen op basis van de volgende elementen:

  • Een grondige studie van de trillingsreducerende maatregelen welke kunnen getroffen worden in de ontwerp-, constructie- en gebruiksfase. Naast een literatuurstudie zal dit overzicht van trillingsreducerende maatregelen ook geïllustreerd worden op basis van een aantal casestudies, geselecteerd in overleg met de gebruikersgroep, en gebundeld in een handboek.
  • De ontwikkeling van een databank waarin alle beschikbare informatie van een aantal representatieve constructies is opgenomen. Deze informatie kan data zijn die bekomen werd uit metingen, berekeningsresultaten en resultaten van de beoordeling van het trillingsgedrag volgens de ontwerpgidsen. Deze databank bevat essentiële informatie aangaande ontwerponzekerheden en legt de basis voor kennisoverdracht tussen verschillende vergelijkbare casestudies.
  • Het opstellen van richtlijnen voor controlemetingen welke vaak gebruikt worden tijdens de constructiefase indien er twijfels zijn over het trillingsgedrag van een constructie. Dit project heeft tot doel duidelijke richtlijnen op te stellen hoe controlemetingen dienen te gebeuren en welke informatie eruit kan afgeleid worden.

Aangezien dit project zich richt op het volledige bouwproces, bestaat de doelgroep uit alle actoren die bij dit proces betrokken zijn: ontwerp- en studiebureaus, aannemers, controle-organismen, overheden, fabrikanten van trillingsreducerende systemen en softwarebedrijven.
Deze voorgestelde aanpak van het bouwproces van een trillingsgevoelige constructie zal tevens verwerkt worden tot leermodules voor het hoger onderwijs.

Odisee
Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent
www.odisee.be