Aquavlan2: aquacultuurproject met unieke mogelijkheden voor bedrijven

Het Europese Interreg-project Aquavlan2 zet in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling  van aquacultuur in Europa. Kennisdeling en de zoektocht naar betere en duurzamere teelttechnieken staan centraal. De projectpartners werken samen rond vier onderzoeksthema’s, namelijk sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur, sluiten van kringlopen in de maricultuur, zoeken naar nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen en preventie van grondsmaak.

Naast sectorgericht onderzoek wil het project ook mogelijkheden bieden aan individuele ondernemers met bedrijfsspecifieke vragen binnen een van de vier onderzoeksthema’s. Via een vouchersysteem krijgen de bedrijven de unieke kans om hun vraag te laten beantwoorden door één of meer projectpartners.

Doelgerichte innovatie aan de hand van vier onderzoeksthema’s

1. Sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur

Door integratie van de aquacultuur- en de glastuinbouwsector krijgen bedrijven in beide sectoren de kans om hun rendabiliteit te verhogen en ecologischer te werken. Bij de opstart van die eerste integraties raken verschillende randvoorwaarden echter niet ingevuld. De projectpartners zoeken naar oplossingen om de bestaande obstakels weg te werken.

 

Uitvoerende partners: PCG, Inagro en HZ
Contactpersoon:
sara@pcgroenteteelt.be

2. Sluiten van kringlopen in de maricultuur

De combinatie van algen met biovlokken is een goede voedingsbron voor schelpdieren. Ze kan de kringloop sluiten. Voedingsstoffen uit de productie van borstelwormen of vissen worden gebruikt voor de productie van biovlokken/algen, die op hun beurt als voedsel dienen in de schelpdierenproductie. De stromen moeten echter nog beter op elkaar afgestemd worden. De projectpartners bekijken de technische en economische haalbaarheid en de voedselveiligheid.

 

Uitvoerende partners: Ugent, ILVO en HZ
Contactpersoon:
nancy.nevejan@ugent.be

3. Nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen

De zoektocht naar alternatieve, duurzame voeders gaat nog elke dag verder. Dit project focust op alternatieve voeders voor schelpdieren en vissen en de productie en opslag van copepoden als voedsel voor aquatisch jongbroed. Daarnaast heeft Empro Europe een nieuwe procedure ontwikkeld voor de productie van hoogkwalitatief pluimenmeel, dat mogelijks een unieke grondstof voor aquacultuur voeders kan zijn.

 

Uitvoerende partners: Odisee, Inagro, Empro Europe, Ugent en HZ
Contactpersoon: wouter.meeus@odisee.be

4. Preventie van grondsmaak

Een wereldwijd probleem bij de vermarkting van kweekproducten (zout- en zoetwatervis, kaviaar, garnaal,...) is de grondsmaak die soms aanwezig is. Nieuwe strategieën om grondsmaakmoleculen biologisch of chemisch af te breken, worden in dit project in de praktijk onderzocht en verder ontwikkeld op bedrijfsniveau.

 

Uitvoerende partners: ILVO, Ugent, Inagro en HZ
Contactpersoon:
daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be

 

Onderzoeksvouchers voor bedrijfsspecifieke oplossingen

Dankzij dit project krijgen bedrijven een unieke kans om hun bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden binnen een van de vier onderzoeksthema’s. Geïnteresseerde ondernemers kunnen op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering een voucher aanvragen.

Criteria voor toekenning van een voucher

In totaal is er 300.000 euro beschikbaar om als voucher te verschaffen. Uiteraard zijn er enkele criteria waarmee rekening gehouden wordt bij de toekenning:

  • jouw bedrijf ligt binnen de grensregio Nederland-Vlaanderen (zie website www.grensregio.eu);
  • jouw idee heeft betrekking op binnendijkse aquacultuur en sluit aan bij één van de vier thema’s (eerder aangehaald);
  • je hebt een kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject, GEEN fundamenteel onderzoek;
  • maximale duur van 1 jaar en afgerond ten laatste op 31 maart 2019;
  • voucherproject heeft een waarde (bepaald door de projectpartner die het zal uitvoeren) van minimaal 3.000 tot maximaal 30.000 euro per stuk;
  • grensoverschrijdend karakter van de voucheraanvraag wordt aangemoedigd (vb. vraag komt van een Nederlands en een Belgisch bedrijf samen, beiden hebben met andere woorden financiële belangen bij de uitkomst van het voucheronderzoek).

 

Jouw vraag indienen?

Ligt jouw vraagstuk binnen een van de thema’s, dan kan je contact opnemen met de projectleider (Inagro, stefan.teerlinck@inagro.be) of de contactpersoon bij het betreffende thema. De projectpartners bekijken dan wie het meest geschikt is om jouw kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject uit te voeren.

Aquavlan2 is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu